Ljuv läsning

Nu har vi kommit till en av kursens höjdpunkter. Vi ska nämligen ta oss tid att försjunka in i fantasins förtrollade värld.

Det är häftigt med fiktion, trots att den är påhittad kan den kännas alldeles verklig och sann, till och med när den handlar om alfer eller rymdvarelser. Samtidigt kan tidningsartiklar som gör anspråk att spegla verkligheten såsom den verkligen ser ut, kännas vinklade och förljugna. Vad är det som gör en berättelse trovärdig?

Uppgiften kommer att vara att läsa och fundera kring en så kallad klassiker. Vad du gör och hur du tänker kring ditt arbete och den bok som du valt, ska du redovisa i din personliga blogg (i stil med hur man skriver loggbok för projektarbetet). Slutredovisningen blir att du gör ett boktips med gymnasieungdomar som målgrupp.

Steg 1:

 • Välj en bok av en författare som intresserar dig! Nu på tisdag 10/5 kommer vår skolbibliotekarie och ger boktips. Har du en klassiker som du redan nu vet att du vill läsa så ta med den till lektionen. Annars får du låna en av oss. Så här skriver man i Wikipedia om vad en klassiker är:

Klassiker kan avse:

 • skönlitterär litteratur som läses av generation efter generation, exempelvis Gullivers resor, och anses vara god litteratur. De tillhör ofta kanon.

Så här skriver NE:

klassiker, ett litterärt eller konstnärligt verk som bedömts vara av bestående värde eller en upphovsman till sådant verk.

KLASSIKER, http://www.ne.se/kort/klassiker/1193613
NATIONALENCYKLOPEDIN, 2011-05-05

 • Skriv i din blogg minst en gång i veckan. Berätta vilken bok du läser och anteckna sådant du vill komma ihåg till din redovisning (handlingen, de viktigaste karaktärerna, hur boken är skriven). Bloggen använder du både för att du ska samla dina tankar kring boken, men också för att jag ska kunna följa ditt arbete. Jag vill alltså ta del av hela processen, inte bara slutprodukten. Du som strävar efter VG och särskilt du som strävar efter MVG förväntas i dina blogginlägg systematiskt reflektera kring frågeställningar kopplade till boken. Här kommer tips på sådant du kan ta upp: http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/litteraturanalys-och-lasloggar/. När jag läser era blogginlägg kommer jag framför allt att ta fasta på innehållet: era beskrivningar, jämförelser och analyser (dessa anteckningar är ju inte era slutredovisningar, i slutredovisningarna är både formen och innehållet viktigt), men tänk på att ni även här tränar ert skrivande (så var inte slarviga) och det behöver ni inför slutredovisningen,  inför andra kommande uppgifter och det nationella provet i höst.

Steg 2:

 • Fundera över vad du ska ta upp när du presenterar boken. Vad är intressant och viktigt att veta? Här kommer några förslag:
  • Lite information om författaren och om den tid då bokens skrevs (sätta in boken i sitt sammanhang).
  • Lite information om boken, till exempel vad boken handlar om (i stora drag), varför den har en viss titel, hur den är skriven, vad som är bokens budskap, vad kan den säga oss i dag …
  • Jämför boken med dina tidigare erfarenheter. Liknar boken andra böcker, teaterstycken, filmer eller musikföreställningar som du känner till?
  • Ett omdöme med motivering. Vilka läsare passar boken för?

Steg 3:

 • Bestäm dig för hur du ska redovisa boktipset på din blogg. Var kreativ och använd dig av flera redovisningsformer. Alla måste skriva en del av redovisningen och illustrera med någon typ av bild eller film. Jag vill också att ni ska använda er av ljud (till exempel via ljudfil eller film). Här kommer några förslag:
  • Skriva om den. (Dra nytta av saker som du skrivit din blogg, medan du läst boken.)
  • Läsa in en bit av boken (som en ljudfil).
  • Dramatisera/filma något avsnitt.
  • Sammanfatta boken (eller delar av den) i form av en tecknad serie eller bilderbok.
  • Använda bilder (egna eller bilder som ej är upphovsrättsskyddade).

Steg 4:

Steg 5:

 • När tipsen är publicerade ska vi ta del av och kommentera varandras boktips.

Här har jag klippt in Skolverkets mål för Svenska b:

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs:

Eleven skall
kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte

ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande studier och arbetsliv

kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter med anknytning till vald studieinriktning

ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker

Kriterier för betyget Godkänt

Eleven samlar, sovrar och sammanställer med handledning material för muntlig och skriftlig framställning ur olika informationskällor, argumenterar och drar slutsatser i en form som är anpassad efter målgrupp och syfte.
Eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker, teater och film och påvisar samband och skillnader.
Eleven diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i texterna och redovisar sina intryck i tal och skrift.
Eleven redogör för några betydelsefulla författarskap och idéströmningar.

Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven söker uppslagsrikt på egen hand relevant material för skriftlig och muntlig framställning samt granskar och värderar informationen.
Eleven planerar i tal och skrift sin framställning väl och förmedlar med stilistisk säkerhet i olika sammanhang erfarenheter, kunskaper och underbyggda åsikter på ett intresseväckande och övertygande sätt.
Eleven analyserar och tolkar självständigt litterära texter och använder sig av litterära begrepp.
Eleven reflekterar vid läsningen av texter över de samhälleliga och kulturella faktorer som format texten och över textens giltighet för vår tid.
Eleven gör iakttagelser om bildbaserade mediers uttrycksmedel och analyserar självständigt sådana medier.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven läser texter av många olika slag och diskuterar och analyserar texterna i förhållande till den miljö, den tid och det samhälle där de har uppstått.
Eleven tolkar bildspråk och uppfattar olika innebörder i lästa texter.
Eleven analyserar och bedömer i tal och skrift argumentationen i olika slags texter och medier och drar egna slutsatser.

 

 

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet